Disclaimer

Hoewel Vakkracht tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, geeft Vakkracht expliciet noch impliciet enige garantie dat op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Vakkracht geeft geen garantie of zekerheid dat bij eventueel contact ook daadwerkelijk zakelijke transacties zullen plaats vinden.

Verder zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Privacyverklaring

Indien u besluit gegevens naar Vakkracht te zenden, geeft u Vakkracht daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken. Vakkracht zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde die Vakkracht heeft verzocht opdrachtgever te ondersteunen middels een van de genoemde vormen van dienstverlening (website, correspondentie, algemene voorwaarden, etc.). Tevens mag Vakkracht gebruik maken van uw gegevens voor eigen activiteiten zoals nieuwsbrief e.d. Uw gegevens worden digitaal opgeslagen. Indien u hier niet akkoord mee bent dient u Vakkracht hiervan in kennis te stellen via info@vakkracht.nl